This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Mežu iedalījums

Meža dažādības raksturošanai vislabāk ir izmantojama mežu tipoloģiskais dalījums. Pašlaik meža tipoloģijā lieto K.Buša pirms 20 gadiem izstrādāto sistēmu ar 23 meža tipiem (Bušs 1976; 1981).
 

Atkarībā no mitruma apstākļiem meža tipus apvieno 5 meža tipu rindās:

  • meži sausās minerālaugsnēs jeb sausaiņi (sils, mētrājs, lāns, damaksnis, vēris, gārša);
  • meži slapjās minerālaugsnēs (kūdras slāņa biezums nepārsniedz 30 cm) jeb slapjaiņi (grīnis, slapjais mētrājs, slapjais damaksnis, slapjais vēris, slapjā gārša);
  • meži slapjās kūdras augsnēs (kūdras slānis ir biezāks par 30 cm) jeb purvaiņi (purvājs, niedrājs, dumbrājs, liekņa);
  • meži nosusinātās minerālaugsnēs jeb āreņi (viršu ārenis, mētru ārenis, šaurlapju ārenis, platlapju ārenis);
  • meži nosusinātās kūdras augsnēs jeb kūdreņi (viršu kūdrenis, mētru kūdrenis, šaurlapu kūdrenis, platlapju kūdrenis).

Pēc augsnes jeb substrāta auglības meža tipus apvieno 3 meža tipu auglības jeb trofiskuma grupās:

  • meži barības vielām nabadzīgās augtenēs jeb oligotrofie meži - 10,2% kopējās mežu platības (sils, mētrājs, grīnis, slapjais mētrājs, purvājs, viršu ārenis, viršu kūdrenis);
  • meži mērenas bagātības augtenēs jeb mezotrofie meži - 56,1% kopējās mežu platības (lāns, damaksnis, slapjais damaksnis, niedrājs, dumbrājs, mētru ārenis, šaurlapju ārenis, mētru kūdrenis, šaurlapju kūdrenis);
  • meži barības vielām bagātās augtenēs jeb eitrofie meži - 33,7% kopējās mežu platības (vēris, gārša, slapjais vēris, slapjā gārša, liekņa, platlapju ārenis, platlapju kūdrenis).

Atkarībā no cilvēka mežu produktivitāti ietekmējošā galvenā saimnieciskās darbības veida (meža nosusināšanas), meža tipi apvienoti divās lielās grupās:

  • dabiskie meža tipi (meži normāla mitruma augsnēs, meži slapjās minerālaugsnēs un meži slapjās kūdras augsnēs);
  • antropogēnie meža tipi (āreņi un kūdreņi).

Autors: Dr.hab.ģeogr. Māris Laiviņš