This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Mežu bioloģiskā daudzveidība

Mežs ir raksturīgs Latvijas ainavas elements, 44% no Latvijas teritorijas aizņem mežs. Vides veidotāji un organiskās vielas uzkrājēji mežā ir kokaugi. Mežs Latvijā ir ekoloģiski stabila ekosistēma, kas nodrošina līdzsvarotu vides saglabāšanos. Latvijā meži ir daudzveidīgi, to izplatība un raksturs dažādās valsts daļās diezgan stipri atšķiras. Šīs atšķirības nosaka gan klimatiskie, gan arī edafiskie (augsnes) apstākļi, kā arī laika gaitā cilvēka saimnieciskā darbība.

Mežu iedalījums

Koku un krūmu sugas

Ķērpju, sūnu un vaskulāro augu sugu daudzveidība mežā


Apdraudošie faktori un attīstības tendences

Meži ir dinamiski. Kopumā pēdējos 100 gados meži ir kļuvuši auglīgāki. Ir samazinājusies sila platība, sarukušas ir barības vielām nabadzīgo augteņu jeb oligotrofo purvaino mežu platības. Tāpat samazinās skujkoku aizņemto platību īpatsvars, bet palielinās sekundāro lapukoku - bērza un baltalkšņa platības. Šāda koku sugu platību maiņa ir saistīta ar zemes izmantošanas veidu transformāciju - lauksaimniecības zemju aizaugšanu, kā iespējams, arī ar klimata maiņu. Pagājušā gadsimtā visvairāk meža platības ir palielinājušās Alūksnes, Augšzemes un Vidzemes augstienēs.


Atbildīgās institūcijas un organizācijas

 

Valsts pārvaldes un valsts meža īpašuma apsaimniekošanas institūcijas:

Zinātniskās iestādes:

Sabiedriskās organizācijas:


Valsts politika un likumdošana


Pētījumi un monitorings

Meža biotopu un augu sabiedrību sastāvu, struktūru un dinamiku, sugu dažādību pašlaik Latvijā pēta augstskolās un augstskolu zinātniskajos institūtos, svarīgākie centri ir:

Nozaru institūtos un iestādēs:

Integrālais monitorings

 


 
Literatūra


 

Folder Koku un krūmu sugas
Folder Literatūra
Folder Mežu iedalījums
Folder Ķērpju, sūnu un vaskulāro augu sugu daudzveidība mežā