This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Inland Water Biodiversity

Ezeru bioloģiskā daudzveidība pētīta galvenokārt saistībā ar to trofisko stāvokli un konstatēts, ka lielākā sugu daudzveidība sastopama mezotrofos ezeros, bet retas un iespējami aizsargājamas sugas - oligodistrofos ezeros, distrofos un diseitrofos purva ezeros.

Patreizējā saldūdeņu izpētes līmenī Latvijā šobrīd ir zināmas 2680 aļģu sugas, 40 zivju un 3 apaļmutnieku sugas. No kukaiņu sugām atrastas 188 maksteņu Trichoptera, 48 viendienīšu Ephemeroptera, 54 spāru Odonata, 28 - strauteņu Plecoptera, 160 trīsuļodu Chironomida sugas. Sastopamas aptuveni 144 ērču sugas. Konstatētas 87 ūdensblusu Cladocera un 47 airkāju Copepoda sugas (vēžveidīgie Crustaceans). No tārpiem sastopamas 72 mazsaru tārpu Oligochaeta, 15 dēļu Hirundinea, 14 skropstiņtārpu Turbellaria, 337 virpotāju Rotatoria sugas. Gliemju faunā atrastas 97 sugas. Bez tam konstatētas arī 5 sūkļu Spongia, 3 zarndobumaiņu Coelenterata un 315 infuzoriju (skropstaiņi Ciliata) sugas.
Apkopojot datus par 174 Latvijas upēm, izveidots Latvijas saldūdeņu indikatorsugu katalogs (Cimdiņš, et al., 1995), kurā minētas 211 fitoplanktona, 257 zooplanktona, 116 mikrozoobentosa (Ciliata), 239 makrozoobentosa un 58 augstāko ūdensaugu sugas, kas ir Latvijas upēm tipiski bioindikatori.


Likumdošana

Saldūdeņu sugu aizsardzība ir tieši saistīta ar to biotopu aizsardzību, un ietver arī aizsardzības pasākumus sateces baseinā.
Starptautiskā likumdošana:
· ES Ūdens struktūrdirektīva 2000/60/EC
· ES Direktīva 78/659/EEC Par saldūdeņu kvalitāti, ko nepieciešams aizsargāt vai uzlabot nolūkā atbalstīt zivju dzīvi
· 1971.gada Konvencija par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi (Ramsāres konvencija)
· 1992. gada Riodežaneiro konvencija par bioloģisko daudzveidību
· 1979.g. Bernes Konvencija par Eiropas savvaļas augu, dzīvnieku un to dabiskās dzīvesvides saglabāšanu
LR likumdošana:
· LR Sugu un biotopu aizsardzības likums (16.03.2000.)
· Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi (Nr. 354/21.10.1997.)
· Bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma (akceptēta Ministru kabinetā 01.02.2000.)
· Nacionālais bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas plāns (1995.)