This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Kas ir CHM?

Starptautiskās konvencijas "Par bioloģisko daudzveidību" 18. pants* nosaka nepieciešamību visām dalībvalstīm veidot gan nacionāla, gan starptautiska mēroga sadarbības sistēmu informācijas par bioloģisko daudzveidību apmaiņai.

Šis sistēmas starptautiski lietotais nosaukums angļu valodā ir Clearing House Mechanism (CHM) of the Convention on Biological Diversity. Termins "clearing-house" radies banku aprindās, kas apzīmē kādu centrālo jeb galveno institūciju, kas veic norēķinus uz parāda starp dažādām finansu iestādēm. Attiecībā uz konvenciju, veidot vienu biroju, kas aktīvi nodrošinātu ar informāciju par bioloģisko daudzveidību, ir nereāli. Tādēļ tiek radīta nevis milzīga datu banka, bet Clearing House Mechanism (CHM) - informācijas tīkls, ko veido elektroniski un neelektroniski starpnieki. Tam ir daudz priekšrocības: plaši pieejams, ļauj izvairīties no informācijas dublēšanas, jo darbojas kā virsinstitūcija, kas apvieno visu informāciju, bet pati neuztur lielus informācijas apjomus.

Tas aptver šādas konvencijā noteiktās galvenās tēmas:
  • biotehnoloģijas;
  • ģenētiskie resursi;
  • in-situ un ex-situ aizsardzība;
  • apdraudētās sugas;
  • piekrastes un jūras bioloģiskā daudzveidība;
  • sauszemes bioloģiskā daudzveidība;
  • lauksaimniecības zemju bioloģiskā daudzveidība;
  • iekšzemes ūdeņu bioloģiskā daudzveidība.

Galvenais šī informācijas tīkla mērķis ir sniegt informāciju par bioloģisko daudzveidību visiem, kam tas interesē - sabiedrībai, politisku lēmumu pieņēmējiem, kā arī veicināt kontaktus starp zinātniekiem un zinātniskajām institūcijām gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, veidojot kopīgus zinātniskus projektus u.c.

* Konvencijas "Par bioloģisko daudzveidības" 18. pantā par tehnisko un zinātnisko sadarbību ir teikts, ka "līgumslēdzējas puses veicinās starptautisku tehnisku un zinātnisku sadarbību bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un dzīvās dabas ilgtspējīgas izmantošanas jomā." Panta 3. punkts runā par īpaša savstarpējo norēķinu mehānisma izveidi, "lai veicinātu un atvieglotu tehnisko un zinātnisko sadarbību" jeb citiem vārdiem, par starptautiskas informācijas sistēmas izveidi, ko nodēvēja par "Clearing-house Mechanism". Atbildīgā institūcija Latvijā, kas to veic, ir Dabas aizsardzības pārvalde.


CHM koordinatore Latvijā:
Agnese Priede
Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda
LV-2150, Latvija
Tālr.: +371 29640959
Fax: +371 67509544
E-pasts: agnese.priede@daba.gov.lv